REGULAMIN KONKURSU
"BEAUTY TO GO" :


§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony www.sephora.pl.
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Organizatorem Konkursu jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie 00-807, przy Al. Jerozolimskie 92, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030761, zwana dalej "Organizatorem".
5. Konkurs trwać będzie od dnia 18.07.2016 roku od godz. 00.01 do dnia 31.08.2016 roku do godziny 23:59 włącznie.
6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
[UCZESTNICY KONKURSU]

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem/Uczestnikami".
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§ 3.
[ZASADY KONKURSU]

1. Zadaniem Uczestnika (dalej: "Zadanie Konkursowe") jest łącznie: wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stronie www.sephora.pl , poprzez podanie swoich danych osobowych wskazanych w formularzu i wyrażenie tym samym zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, odpowiedź na pytanie "Jaki kosmetyk kojarzy Ci się z najlepszymi wakacjami i dlaczego?" oraz wysłanie do Organizatora tak uzupełnionego formularza konkursowego za pomocą mechanizmu informatycznego dostępnego na stronie. Uzupełnienie zdania " Jaki kosmetyk kojarzy Ci się z najlepszymi wakacjami i dlaczego?" nie może składać się z więcej niż 100 znaków wraz ze spacjami i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. W Konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w § 1 pkt 5
2. Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia w formularzu, o którym mowa w § 3. 1. Sephora zbiera dane osobowe (poza adresem e-mail), wyłącznie w celu wysłania nagród wyłonionym laureatom po ogłoszeniu wyników. Dane te zostaną skasowane po wysłaniu nagród.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w konkursie tylko raz.
4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków konkursu przez uczestników powoduje nieważność uczestnictwa w Konkursie i utratę prawa do nagrody.

§ 4.
[NAGRODY]

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, których odpowiedzi na pytanie " Jaki kosmetyk kojarzy Ci się z najlepszymi wakacjami i dlaczego?” zostaną uznane przez komisję (opisaną w § 5 Regulaminu) za najciekawsze. Komisja wyłoni jednego głównego zwycięzcę, któremu przypadnie Nagroda Główna.
2. Nagrodą główną (pierwsze miejsce) jest:
a. Karta upominkowa o wartości 2000zł przeznaczona do zapłaty za dowolne towary nabywane w perfumeriach Sephora na terenie Polski w ciągu roku od jej wysłania do zwycięzcy. Szczegółowy regulamin określający zasady korzystania z karty podarunkowej znajduje się pod adresem www.sephora.pl
b. Dla zwycięzcy Organizator ufunduje dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 223 zł przeznaczoną na zapłatę podatku.
7. Wartość nagród określonych w ust.
2 jest wartością netto. Organizator zobowiązuje się do zgłoszenia i odprowadzenia należnego podatku dochodowego w imieniu i na rzecz zwycięzcy, w terminach przewidzianych w ustawie.
8. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
9. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia Uczestnika z udziału w Konkursie jeśli zgłoszona praca będzie niezgodna z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami lub będzie naruszać obowiązujące przepisy prawa lub zawierać cokolwiek, co może powodować odpowiedzialność karną, stanowić pomówienie, przejawy rasizmu, groźbę lub nieobyczajność albo celowo rozpowszechniać fałszywe informacje lub w inny sposób mogą być postrzegane jako niewłaściwe.

§ 5.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalną komisję złożoną z dwóch wyznaczonych przez Organizatora pracowników Organizatora (zw. dalej: Komisją). Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej w dniu 10.09.2016 r. werdyktem Komisji.
3. Spośród Uczestników Konkursu Komisja wybierze 74 zwycięzców: czterech głównych zwycięzców i 70 wyróżnionych zwycięzców.
4. Przy wyborze Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia w subiektywnej ocenie Organizatora.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wyborze ich zgłoszenia za pomocą poczty e-mail na adres podany poprzez formularz konkursowy, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy pocztą lub przesyłką kurierską, w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia.
6. Komisja sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazane osoby uznane decyzją Komisji za zwycięzców Konkursu oraz uzasadnienie wyboru.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości wysłania nagrody do zwycięzcy (błędny lub niepełny adres), zwycięzca traci prawo do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez zwycięzcę, z przyczyn niezależnych od Organizatora, przesyłki zawierającej nagrodę, wysłanej na podany przez zwycięzcę adres dla doręczeń.
9. Organizator podejmie maksymalnie 2 próby wysłania nagrody do zwycięzcy.

§ 6.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zadania Konkursowego i nie narusza ono praw autorskich osób trzecich.
5. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w Zadaniu Konkursowym, w zakresie nie terytorialnie ani w czasie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie rozstrzygnięcia Konkursu, a w szczególności polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw jest zawarte w wartości Nagrody przypadającej zwycięzcy. Uczestnik akceptuje fakt, że utwór będzie wykorzystywany przez Organizatora bez oznaczania autorstwa Uczestnika.
6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na upublicznianie jego danych osobowych (imienia i nazwiska) w związku z Konkursem w środkach masowego przekazu jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Sephora Polska na Facebooku.

§ 7.
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełna odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8.
[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu.
2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, na adres Sephora Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa z dopiskiem "Reklamacje Konkurs Beauty To Go" w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.

§ 9.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu oraz postanowień Kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.sephora.pl.
3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.


Sporządzono w Warszawie w dniu: 07.07.2016